logo
GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR

ب- فرم ثبت نام:

بسیج عادی: جهت عضویت در بسیج عادی یک برگ فرم، مربوط به اطلاعات فردی در اختیار متقاضی قرار می گیرد که پس از تکمیل باید آن را با سایر مدارک در خواستی به دفتر بسیج تحویل نماید.

بسیج فعال: شرایط لازم جهت تبدیل عضویت:

1- سپری شدن مدت 6 ماه از عضویت در بسیج

2- فعالیت فرد هنگام عضویت عادی در برنامه های پایگاه

3- پس از تایید موارد 1 و 2 چندین برگ فرم مخصوص عضویت فعال در اختیار متقاضی قرار می گیرد که باید  پس از تکمیل به همراه مدارک مورد نیاز به دفتر بسیج تحویل نماید.